Photographs from the Desert

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Purshia tridentata

Scientific Name: Purshia tridentata
COMMON NAME: ANTELOPE BUSH
Family Name: Rosaceae
  

Home