Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 | Next

Picture of Fuchsia thymifolia

Scientific Name: Fuchsia thymifolia
COMMON NAME: FUCHSIA
Family Name: Onagraceae
  

Home