Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Next

Picture of Abelia grandiflora

Scientific Name: Abelia grandiflora
COMMON NAME: GLOSSY ABELIA
Family Name: Caprifoliaceae
  

Home