Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next

Picture of Fuchsia triphylla

Scientific Name: Fuchsia triphylla 'Firecracker'
COMMON NAME: FUCHSIA
Family Name: Onagraceae
  

Home