Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 | Next

Picture of Tecoma x alata

Scientific Name: Tecoma x alata
COMMON NAME: ORANGE BELLS
Family Name: Bignoniaceae
  

Home