Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 | Next

Picture of Breynia nivosa

Scientific Name: Breynia nivosa
COMMON NAME: SNOWBUSH
Family Name: Euphorbiaceae
  

Home