Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 3 | Next

Picture of Eucalyptus leucoxylon

Scientific Name: Eucalyptus leucoxylon
COMMON NAME: WHITE IRONBARK
Family Name: Myrtaceae
  

Home