Photographs of ferns

Index           Prev. | 1 2 3 4 | Next

Picture of Pellaea rotundifolia

Scientific Name: Pellaea rotundifolia
COMMON NAME: BUTTON FERN
ROUNDLEAF FERN
Family Name: Polypodiaceae
  

Home