Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next

Picture of Pittosporum tobira

Scientific Name: Pittosporum tobira
COMMON NAME: MOCK ORANGE
TOBIRA
Family Name: Pittosporaceae
  

Home