Photographs of bulbs and corms

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Iris ensata

Scientific Name: Iris ensata 'Flashing Koi'
COMMON NAME: IRIS
Family Name: Iridaceae
  

Home