Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Deutzia sp.

Scientific Name: Deutzia sp.
COMMON NAME: DEUTZIA
Family Name: Saxifragaceae
  

Home