Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Encelia farinosa

Scientific Name: Encelia farinosa
COMMON NAME: BRITTLE BUSH
Family Name: Asteraceae
  

Home