Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Salvia nemorosa

Scientific Name: Salvia nemorosa
COMMON NAME: MEADOW SAGE
Family Name: Lamiaceae
  

Home