Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Deutzia gracilis

Scientific Name: Deutzia gracilis
COMMON NAME: SLENDER DEUTZIA
Family Name: Saxifragaceae
  

Home