Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Cornus kousa

Scientific Name: Cornus kousa 'Satomi'
COMMON NAME: JAPANESE DOGWOOD
Family Name: Cornaceae
  

Home