Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 | Next

Picture of Deutzia hybrid

Scientific Name: Deutzia hybrid
COMMON NAME: DEUTZIA
Family Name: Saxifragaceae
  

Home