Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 | Next

Picture of Paulownia kawakamii

Scientific Name: Paulownia kawakamii
COMMON NAME: SAPPHIRE DRAGON TREE
Family Name: Bignoniaceae
  

Home