Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Diospyros kaki

Scientific Name: Diospyros kaki
COMMON NAME: CHINESE PERSIMMON
Family Name: Ebenaceae
  

Home