Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 | Next

Picture of Plumeria rubra

Scientific Name: Plumeria rubra
COMMON NAME: PLUMERIA
Family Name: Apocynaceae
  

Home