Photographs of house plants

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Polyscias fruticosa

Scientific Name: Polyscias fruticosa
COMMON NAME: MING ARALIA
Family Name: Araliaceae
  

Home