Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Aglaia speciosa

Scientific Name: Aglaia speciosa
COMMON NAME: AGLAIA
Family Name: Meliaceae
  

Home