Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Pavonia praemorsa

Scientific Name: Pavonia praemorsa
COMMON NAME: YELLOW MALLOW
Family Name: Malvaceae
  

Home