Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Tecoma x smithii

Scientific Name: Tecoma x smithii
COMMON NAME: ORANGE BELLS
Family Name: Bignoniaceae
  

Home