Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Banksia serrata

Scientific Name: Banksia serrata
COMMON NAME: SAWLEAF BANKSIA
Family Name: Proteaceae
  

Home