Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 | Next

Picture of Eucalyptus deglupta

Scientific Name: Eucalyptus deglupta
COMMON NAME: MINDANAO GUM
Family Name: Myrtaceae
  

Home