Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 | Next

Picture of Strelitzia nicolai

Scientific Name: Strelitzia nicolai
COMMON NAME: GIANT BIRD OF PARADISE
Family Name: Strelitziaceae
  

Home