Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Tetradenia riparia

Scientific Name: Tetradenia riparia
COMMON NAME: GINGER BUSH
Family Name: Lamiaceae
  

Home