Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 3 | Next

Picture of Kigelia pinnata

Scientific Name: Kigelia pinnata
COMMON NAME: SAUSAGE TREE
Family Name: Bignoniaceae
  

Home