Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Dahlia imperialis

Scientific Name: Dahlia imperialis
COMMON NAME: TREE DAHLIA
Family Name: Asteraceae
  

Home