Photographs of trees

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Nuxia floribunda

Scientific Name: Nuxia floribunda
COMMON NAME: KITE TREE
WHITE ALDER
Family Name: Loganiaceae
  

Home