Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Next

Picture of Abutilon hybrid

Scientific Name: Abutilon hybrid
COMMON NAME: CHINESE LANTERN
Family Name: Malvaceae
  

Home