Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Fuchsia x hybrida

Scientific Name: Fuchsia x hybrida
COMMON NAME: FUCHSIA
Family Name: Onagraceae
  

Home