Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Salvia x jamensis

Scientific Name: Salvia x jamensis 'Sierra San Antonio'
COMMON NAME: AUTUMN SAGE
JAME SAGE
Family Name: Lamiaceae
  

Home