Photographs of shrubs

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Salvia greggii

Scientific Name: Salvia greggii
COMMON NAME: AUTUMN SAGE
Family Name: Lamiaceae
  

Home