Photographs of Garden Flowers

Index           Prev. | 1 2 3 4 | Next

Picture of Fallugia paradoxa

Scientific Name: Fallugia paradoxa
COMMON NAME: APACHE PLUME
Family Name: Rosaceae
  

Home