Photographs of Garden Flowers

Index           Prev. | 1 2 3 4 | Next

Picture of Liatris spicata

Scientific Name: Liatris spicata
COMMON NAME: GAYFEATHER
Family Name: Asteraceae
  

Home