Photographs of Garden Flowers

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Aloysia triphylla

Scientific Name: Aloysia triphylla
COMMON NAME: LEMON VERBENA
Family Name: Verbenaceae
  

Home