Photographs of Garden Flowers

Index           Prev. | 1 2 | Next

Picture of Abutilon palmeri

Scientific Name: Abutilon palmeri
COMMON NAME: INDIAN MALLOW
Family Name: Malvaceae
  

Home