Photographs from the Mountains

Index           Prev. | 1 | Next

Picture of Kalmia polifolia

Scientific Name: Kalmia polifolia
COMMON NAME: ALPINE LAUREL
Family Name: Ericaceae
  

Home